Du er her:

Drikkevandskvalitet


Drikkevandskvalitet 

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

 

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S blev i 2010 udskilt fra Tårnby Kommune som et selvstændigt firma med egen bestyrelse og regnskab. Selskab har – sammen med både Spildevand og Varme - adresse på vandværket på Gemmas Alle 39, hvor TÅRNBYFORSYNING Vand råder over et behandlingsanlæg, der kan producere op til 800.000 m3 drikkevand om året. Den resterende vandmængde på ca. 1.700.000 m3 vand indkøbes hos HOFOR, der har indvindingsboringer i Nordsjælland.

Vandet, som TÅRNBYFORSYNING selv behandler, bliver indvundet fra 10 drikkevandsboringer, der alle ligger i nærheden af vandværket og dermed i et område, hvor grundvandet bliver påvirket af både borgere og industri. Alle boringerne er desuden placeret i en meget kalkholdig jordbund, som netop er kendetegnende for Amager.

Fra pumperne, der er placeret i 14–32 meters dybde, pumpes vandet direkte ind til vandværket. Vandmængden, som de enkelte boringer kan yde, afhænger af jordbundsforholdene og varierer typisk fra 4 - 15 m3 pr. time.

For at undgå at der trænger saltvand i boringerne har vandværket kun tilladelse til selv at indvinde 800.000 m3 vand om året, hvilket svarer til en produktion på ca. 90 m3 vand i timen, som alle boringerne derfor bliver indstillet til at producere tilsammen i alle døgnets 24 timer og hele året rundt.  

 

Vandbehandling

På vandværket bliver vandet først pumpet til toppen af et iltningstårn, hvor vandet optager ilt fra luften, når det plasker ned af de mange trappetrin. Det høje iltindhold medfører samtidig, at jern- og mangan forbindelser, der er naturlige stoffer i grundvandet, ændrer form og udfældes som tungtopløselige forbindelser, der også kaldes okker og kendes på den karakteristiske røde farve.

For at undgå disse stoffer i drikkevandet bliver vandet renses på åbne filtre, der består af sand i 1-1½ meters dybde, som vandet langsom passerer igennem inden det bliver pumpet videre ud til forbrugerne.  Dog med den tilføjelse, at de store drikkevandstanke og vandtårnet ved Løjtegårdsvej bliver fyldt i løbet af natten, så der er vand nok i hanerne, når alle står op og bruger mest vand imellem kl. 6-8 om morgenen.

Vandet i TÅRNBYFORSYNING anlæg gennemgår således kun en simpel vandbehandling, inden det pumpes ud til forbrugerne.

 

Drikkevandets kvalitet

Drikkevandet analyseres for en lang række stoffer, som omfatter både de naturligt forekommende stoffer samt bakterier og miljøfremmede stoffer. Analyserne følger ”Bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”. Derudover foretager TÅRNBYFORSYNING Vand A/S også en række supplerende undersøgelser af andre stoffer, samt analyser for coli og coliforme bakterier for at sikre, at drikkevandet har den ønskede kvalitet.

Da vandet i TÅRNBYFORSYNINGs egne boringer som nævnt kommer fra en meget kalkholdig jordbund vil der naturligt være et meget højt indhold af kalk og magnesium i drikkevandet. Det medfører, at vandet er ”hårdt vand”, og der skal tilsættes mere vaskepulver i vaskemaskinen. Som gennemsnit er hårdheden på 28˚dH for vand fra vandværket, hvorimod vand fra HOFOR, kun har en hårdhed på ca. 19˚dH. Hårdheden kan derfor variere hos forbrugerne og vil afhænge af, om man modtager vand fra HOFOR eller fra vandværkets egne boringer.

De mange analyseresultater viser, at indholdet af de naturlige stoffer i drikkevandet ligger under de tilladte grænseværdier, også for magnesium, hvor der har tidligere har været overskridelser. Det er ikke muligt at rense vandet for magnesium, og vandet fra vandværket bliver derfor blandet med vand fra HOFOR, der har et lavere magnesium indhold.

Med de 10 drikkevandsboringer, der alle ligger tæt på vandværket og midt i Tårnby Kommune, så kan man vel godt tillade sig at sige, at det er forbrugerne, der selv bor oven på deres eget grundvand. Det betyder også, at grundvandet igennem en lang årrækker er blevet belastet med en række miljøfremmede stoffer, som vi nu kan finde i grundvandet igen i form af organiske opløsningsmidler, pesticider mv. som ikke burde høre hjemme i grundvandet.

Indholdet er dog generelt så lavt, at selvom der er enkelte målinger over grænseværdien for trichlorethylen i vand fra en boring, så bliver indholdet fortyndet så meget, at grænseværdien overholdes i det færdige drikkevand fra vandværket, hvor der sker en sammenblanding med vand fra de andre boringer.
 

Tjek selv vandkvaliteten

Har man som forbruger brug for flere oplysninger om drikkevandets kvalitet, så kan man selv finde alle analyseresultater af prøver af vandet fra både vandværk og fra forsyningsledninger. De ligger på den officielle Geus hjemmeside.

Herudover kan du læse mere om grundvandet på Amager, forsyningens 10 boringer og drikkevandets kvalitet i - Redegørelse for vandindvindingen 2016


Geus: Boringsdata og analyseresultater
http://data.geus.dk/JupiterWWW/waterlist.jsp?virksomhedstype=VV&navn=&vandvaerksid=0&adresse=&maengdemin=0&maengdemax=2147483647&kommune2007vandindvind=185&submit=Vis+liste+med+vandforsyningsanl%E6g