Du er her:

Almene oplysninger


Almene oplysninger 

I TÅRNBYFORSYNING kommer cirka 1/3 af vandet (800.000 m3) fra forsyningens 10 boringer. Herfra pumpes vandet ind til vandværket på Gemmas Alle, hvor det iltes og renses for jern- og manganforbindelser (okker) på sandfiltre, inden det sendes ud til forbrugerne. Da grundvandet kommer fra nogle meget kalkholdige jordlag er det lokale Tårnby vand meget hårdt, og forsyningen har derfor søgt kommunen om tilladelse til at etablere et blødgøringsanlæg, som kan fjerne en del af kalken og reducere hårheden.

Da mængden af drikkevand på Amager er begrænset, kan indvindingen ikke øges yderligere, og den resterende vandmængde på ca. 1.700.000 m3 købes hos HOFOR, som henter vandet fra kildepladser over store dele af Nordsjælland, omkring Roskilde og Ringsted

 

Udskiftning af gamle vandledninger

En stor del af forsyningsledningerne i Tårnby består af støbejernsledninger, der blev anlagt i perioden 1920-1930. De gamle ledninger – og det gælder specielt de små ledninger fra vejen og ind til huset – kan derfor være fyldt med belægninger, som det er vist på billedet, og de skal derfor udskiftes med nye ledninger i plast.

Det er TÅRNBYFORSYNING, der udskifter alle hovedledninger og stikledning i vejareal og frem til ejendommens skel, hvor den private jordledning starter. Herfra og videre frem til huset er det grundejerne, der skal vedligeholde ledningen, og selv bekoste at få den udskiftet.

 

Som grundejer skal man derfor være forberedt på, at den private jordledning evt. skal udskiftet inden for en kortere årrække. Har man f.eks. problemer med at opretholde et passende vandtryk i huset, så kan det være tegn på, at jordledningen er ved at blive lukket med udfældninger, som vist på billedet.

Du kan finde oplysninger om, hvilke veje forsyningen har planlagt at renovere i 2018      - her -

 

Vandets hårdhed

Vandet i Tårnby Kommune har en hårdhed på 19 odH.